Kolekce

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.
 

Totožnost a kontaktní údaje správce:
ELTON hodinářská, a.s.
Sídlo: Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 25931474
Tel.: +420 491 401 967
E-mail: info@prim.cz
 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete:

 • za účelem realizace objednávky:
  • identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ;
  • kontaktní údaje: fakturační / doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • za účelem přímého marketingu (newsletter): jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ
 • odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

 • Při návštěvě webové stránky o Vás mohou být shromažďovány údaje, jakými jsou: IP adresa, jedinečný identifikátor čtenáře webové stránky (elton.cz, eltonhodinarska.cz, prim.cz)
 • Cookies: využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

Kamerové systémy na našich provozovnách:

 • V našich provozovnách jsou automaticky zpracovávány i záznamy ze zde umístěných kamer. Provozovny jsou vybaveny kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Účelem provozování kamerového systému je ochrana majetku a zajištění bezpečnosti a zdraví osob nacházejících se v provozovně. Provozovatelem kamerového systému jsme my, tj. ELTON hodinářská, a.s.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi
 • Oprávněný zájem správce pro potřeby přímého marketingu, tedy zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů a ochrany majetku a zajištění bezpečnosti a zdraví osob v případě kamerových systémů v provozovnách
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu v případě, že nedošlo k objednání žádného zboží či služby

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Řádné vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
 • Řádné vyřízení Vašeho elektronického dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře
 • Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců, případně po dobu poskytnutí individuální záruky). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.
 

Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. V případě, že by nastala potřeba Vaše osobní údaje předat, budete o tom z naší strany předem informováni.
 

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.
 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.

Právo opravu osobních údajů

 • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili

Právo na výmaz osobních údajů

 • V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
  • domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

 • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).

Právo na přenositelnost údajů

 • Máte právo požádat nás o přenos svých osobních údajů, které jste nám sami poskytli. Toto právo se uplatní pouze vůči těm osobním údajům, které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

 • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 5. 2018.

eShopFooterBottom

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nové Město nad Metují

© 2005-2020, ELTON hodinářská, a.s.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o novinkách a akcích mezi prvními! Odesláním registrace k newsletteru potvrzuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami o zpracování osobních údajů. Více na https://www.elton.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju-elton

ELTON hodinářská, a.s. | www.elton.cz